Veiligheid en privacy.

Als je via de Zeeman TalentPitch solliciteert, laat je gegevens achter, dat kan nu eenmaal niet anders. Maar wat doen we nou eigenlijk precies met die gegevens? Hieronder lees je welke regels er zijn en hoe we ons daaraan houden. Ook vertellen we welke gegevens we bewaren, waar we ze voor gebruiken, wie er toegang tot hebben en hoe je de gegevens kunt verwijderen.

Heb je na het lezen nog vragen over de wijze waarop Zeeman omgaat met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Zeeman via de genoemde contactgegevens in deze privacyverklaring.


1. We houden ons aan de strengste regels

Allereerst is het goed om te weten dat we er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk met jouw gegevens om te gaan. We willen dat je als sollicitant van Zeeman en gebruiker van de Zeeman TalentPitch tevreden over ons bent én blijft. Goed omgaan met je privacy en veiligheid hoort daar bij.

In de praktijk betekent dit dat we aan de richtlijnen zoals omschreven in de wetgeving willen voldoen. We houden ons aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens en privacy. We bewaren daarom alleen de gegevens die jij zelf aan ons gegeven hebt. Bij je registratie in de Zeeman TalentPitch geef je akkoord op deze Privacyverklaring.

We beveiligen jouw gegevens met moderne technieken. En we zorgen ervoor dat je gegevens alleen onder ogen komen van die mensen die daar wettelijk gezien recht op hebben. Verderop lees je wie dat - naast jijzelf - zijn.

In alle EU-landen geldt de strenge wettelijke Europese regelgeving over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens, de GDPR: General Data Protection Regulation. Wij houden ons aan deze wetgeving.


2. Wie is Harver en wat doen zij?

Zeeman is de verwerkingsverantwoordelijke in het sollicitatieproces en gebruik van de Zeeman TalentPitch. Dit betekent dat Zeeman bepaalt wanneer en op welke manier de Zeeman TalentPitch wordt ingezet, welke gegevens daarmee worden verzameld en met welk doel.

Zeeman heeft Harver gevraagd om de TalentPitch te maken, te onderhouden en jouw persoonsgegevens op te slaan of door te geven aan andere applicaties die Zeeman gebruikt. Dit voert Harver uit in opdracht van Zeeman. Dit betekent dat Harver een zogenaamde verwerker is van Zeeman.


3. We leggen alleen vast wat we nodig hebben.

Als je via de Zeeman TalentPitch solliciteert, worden de volgende gegevens geregistreerd: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, de antwoorden op een aantal vragen, de resultaten van de persoonlijkheidstest en game en eventueel jouw Curriculum Vitae en motivatiebrief.

Deze gegevens worden door Zeeman opgevraagd om je sollicitatie goed te kunnen beoordelen, behandelen en contact met je te kunnen opnemen en onderhouden tijdens het sollicitatieproces.

Deze gegevens worden doorgegeven aan Zeeman en ook opgeslagen in een applicatie waarbinnen jouw sollicitatie verder wordt behandeld. De verklaring rondom Privacy & Veiligheid met betrekking tot dit proces vindt je op de Werken bij Zeeman Website zelf.

Daarnaast meten we de volgende punten:

  • Hoe lang je met onze TalentPitch bezig bent, dus wanneer je start en stopt;
  • Op welk moment je stopt met de TalentPitch;
  • Wat voor soort apparaat je gebruikt voor het gebruikvan de TalentPitch: desktop, mobiel of tablet;
  • Wat voor soort besturingssysteem je gebruikt;
  • Eventueel via welke website je op de TalentPitch terecht bent gekomen;

Deze gegevens zijn niet tot jou als persoon te herleiden. We verzamelen de gegevens om de effectiviteit van onze website en onze arbeidsmarktcommunicatie te meten en verbeteringen te kunnen aanbrengen.


4. We gaan zorgvuldig met je gegevens om.

Zowel Zeeman als Harver verwerken jouw gegevens op zorgvuldige wijze en op de wijze zoals in deze verklaring beschreven staat. Jouw gegevens worden niet voor andere doelen verwerkt dan hier staat beschreven. Zeeman is eindverantwoordelijk voor het totale proces.

Harver is een applicatie die in de cloud draait. Zeeman controleert Harver op de veilige opslag en hosting van onze applicatie en gegevens, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot alle gegevens. Om service aan Zeeman te kunnen verlenen, onderhoud te kunnen doen en eventuele fouten te kunnen oplossen, heeft Harver toegang tot alle gegevens. Alleen specifieke personen binnen Harver en Zeeman hebben toegang tot deze gegevens en alleen tot de gegevens die deze personen nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Harver en Zeeman hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin staat dat Harver alleen toegang heeft tot deze gegevens voor uitvoering van de genoemde taken. Daarin staat ook dat onder geen beding de gegevens voor andere doeleinden mogen worden gebruikt of delen met anderen, tenzij Harver of Zeeman wettelijk verplicht is om dat te doen.


5. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig

Jouw sollicitatie en daarbij behorende persoonsgegevens worden tot maximaal 12 maanden bewaard. Daarna worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd, zodat ze helemaal niet meer tot jou zijn te herleiden en er nog wel statistische gegevens kunnen worden opgevraagd. De gegevens zijn dan niet meer tot jou als persoon te herleiden.

Als extra bescherming hebben zowel Zeeman als Harver één of meerdere medewerkers speciaal aangesteld om de privacy in de gaten te houden en meldingen te ontvangen, voor als er onbedoeld toch iets mis gaat. Als je een klacht hebt of als je het idee hebt dat jouw aan Zeeman doorgegeven persoonsgegevens terecht zijn gekomen bij personen die daar geen recht op hebben, kun je bij het Privacy team van Zeeman terecht. Indien dat noodzakelijk is, geeft Zeeman jouw melding door aan de verantwoordelijke medewerker van Harver.

Binnen Zeeman is een team actief om de privacy in de gaten te houden en meldingen te ontvangen, voor als er onbedoeld toch iets mis gaat. Als je een klacht hebt of als je het idee hebt dat jouw aan Zeeman doorgegeven persoonsgegevens terecht zijn gekomen bij personen die daar geen recht op hebben, kun je bij dit team terecht. Je kan het team benaderen via het e-mailadres: [email protected].


6. Je kunt altijd vragen tot inzage of wijziging van je gegevens.

Je hebt altijd recht tot inzage, wijziging, overdraagbaarheid of verwijdering van jouw gegevens.
Indien je hebt gesolliciteerd en je wilt de door jou aan Zeeman verstrekte gegevens inzien, wijzigen, exporteren of binnen de bewaartermijn van 12 maanden laten verwijderen uit onze systemen, kan je je rechtstreeks richten tot Zeeman via e-mailadres [email protected]. De recruiter heeft toegang tot deze mailbox en zal jouw verzoek, eventueel met hulp van Harver, behandelen.


7. Toch een klacht?

We doen ons uiterste best om je tevreden te houden. Heb je toch een klacht, neem dan contact op met onze ons team Privacy en Databescherming via [email protected]. Als je niet tevreden bent over hoe de klacht is afgehandeld, dan kun je je verhaal voorleggen aan :

Land Autoriteit
Nederland Autoriteit Persoonsgegevens
België CBPL / CPVP
Duitsland Aufsichtsbehörde
Frankrijk CNIL
Spanje Agencia Española de Protección de Datos
Luxemburg CNPD
Oostenrijk Datenschutzbehörde